Roihuvuori-Seura ry:n säännöt

Roihuvuori-Seura ry:n säännöt

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Roihuvuori-Seura ry. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on
- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
sekä
- syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöön, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
- suorittaa ja tekee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus-, ja julkaisutoimintaa,
- harjoittaa museotoimintaa,
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
- järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
- pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

JÄSENISTÖ
4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on johtokunnassa hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle, jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6 §
Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

KOKOUKSET
7 §
seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen kokouksen, mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle, tietyn asian käsittelyä varten. Johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai seuran nettikotisuilla, seuran ilmoitustaululla taikka lähettämällä kokouskutsu sähköpostilla sähköpostiosoitteet seuralle ilmoittaneille jäsenille. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 §
Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

9 §
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n vuosikokouksiin,
6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää

10 §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,
6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi,
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. Päätetään varajäsenten lukumäärästä,
10. Valitaan johtokunnan varajäsenet,
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
12. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa,
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

JOHTOKUNTA
11 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valittavat 1 – 3 varajäsentä.
Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain 1/3, ensimmäisten jäsenten erovuorot määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.
Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän (4) jäsenen ollessa läsnä.


NIMENKIRJOITTAJAT
12 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä taikka joku johtokunnan jäsen yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

TALOUS
13 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä.

14 §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
15 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.